ഹക്ക്ൾബറി ഫിന്നിന്റെ വിക്രമങ്ങൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Hakklbari phinninte vikramangal
ISBN: 
978-81-8423-154-0
Serial No: 
1507
First published: 
2009
No of pages: 
336
Price in Rs.: 
Rs.220
Translation: 
Yes
Edition: 
2011