മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Manushyanu oru aamukham
ISBN: 
978-81-264-2839-7
Serial No: 
1517
First published: 
2010
No of pages: 
372
Price in Rs.: 
Rs.195
Edition: 
2011