ബിനായക് സെന്നിന്റെ കഥ

In shelf: 
IN
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെയും മനുഷ്യാവകാശത്തെയും കുറിച്ചു് പുതിയ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും നിമിത്തമായ ഡോ.ബിനായക് സെന്നിന്റെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ത്യാഗനിർഭരമായ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്ന കൃതി.
Title in English: 
Binaayaku senninte katha
ISBN: 
978-81-264-3225-7
Serial No: 
1522
First published: 
2011
No of pages: 
232
Price in Rs.: 
Rs.140
Translation: 
Yes
Edition: 
2011