ഷെർലക് ഹോംസിന്റെ സാഹസങ്ങൾ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Sherlaku homsinte saahasangal
Serial No: 
1528
No of pages: 
335
Price in Rs.: 
Rs.175
Translation: 
Yes