ഷെർലക് ഹോംസ് അമേരിക്കയിൽ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Sherlaku homsu amerikkayil
ISBN: 
978-81-8265-202-6
Serial No: 
1540
First published: 
2011
No of pages: 
64
Price in Rs.: 
Rs.45
Edition: 
2012