ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ സ്വപ്നസംഗീതം

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Oru pattaalakkaarante svapnasamgeetham
Serial No: 
1564
First published: 
2007
No of pages: 
219
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2007