മരണം പതിയിരിക്കുന്ന താഴ്വര

In shelf: 
IN
Title in English: 
Maranam pathiyirikkunna thaazhvara
Serial No: 
1591
First published: 
2010
No of pages: 
105
Price in Rs.: 
Rs.75
Edition: 
2010