നമ്പൂതിരി വരകൾ വർണ്ണങ്ങൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Nampoothiri varakal varnnangal
ISBN: 
978-81-300-1207-0
Serial No: 
1605
First published: 
2011
No of pages: 
176
Price in Rs.: 
Rs.130
Edition: 
2011