ചില്ലുകൊട്ടാരം

In shelf: 
IN
നഗരത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽപ്പെട്ടു് ജീവിതത്തിന്റെ വർണ്ണച്ചിറകുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഗ്രാമീണവധുവിന്റെ കഥ. സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ മാത്രം കിനാവുകണ്ട അവൾക്കു് ഒടുവിൽ ശരീരംതന്നെ ആയുധമാവുന്നു. നഗരവേഗങ്ങളിൽ സ്വയം നഷ്ടമാവുന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ പ്രണയകലാപങ്ങളുടെ അദ്ധ്യായങ്ങൾ. ജീവിതംപോലെ തെളിഞ്ഞ നീരുറവയ്ക്കടിയിലും പകയുടെ, പ്രതികാരത്തിന്റെ നീർച്ചുഴികൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നു് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നോവൽ.
Title in English: 
Chillukottaaram
ISBN: 
978-81-226-1067-3
Serial No: 
1700
First published: 
2013
No of pages: 
264
Price in Rs.: 
Rs.195
Edition: 
2013