ആഗോളവത്കരണവും മാർക്സിസവും

In shelf: 
IN
ആഗോളവത്കരണത്തിന് ശക്തമായ മാർക്സിയൻ താക്കീതുകൾ.
Title in English: 
Aagolavathkaranavum maarksisavum
ISBN: 
81-240-1885-5
Serial No: 
1709
First published: 
2007
No of pages: 
248
Price in Rs.: 
Rs.125
Edition: 
2010