വിയറ്റ്നാം അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതും

In shelf: 
IN
Title in English: 
Viyattnaam arinjathum anubhavicchathum
ISBN: 
978-81-264-3575-3
Serial No: 
1711
First published: 
2012
No of pages: 
256
Price in Rs.: 
Rs.160
Edition: 
2012