വീവ ഗോവ

In shelf: 
IN
നർത്തനശാല, വിഷാദകല, വീവ ഗോവ എന്നീ മൂന്നു നോവെല്ലകൾ
Title in English: 
Veeva gova
ISBN: 
978-81-264-3898-3
Serial No: 
1729
First published: 
2012
No of pages: 
102
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
2012