കറുത്ത പുലികൾ ജനിക്കുന്നത്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Karuttha pulikal janikkunnathu
ISBN: 
978-81-264-3973-7
Serial No: 
1734
First published: 
2012
No of pages: 
256
Price in Rs.: 
Rs.150
Edition: 
2012