നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് രാപ്പാർക്കാം

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Namukku graamangalil chennu raappaarkkaam
ISBN: 
978-81-264-3591-3
Serial No: 
1738
First published: 
2012
No of pages: 
89
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2013