ഈ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?

In shelf: 
IN
Title in English: 
Ee katha kettittundo?
ISBN: 
81-240-1244-X
Serial No: 
1742
First published: 
1999
No of pages: 
330
Price in Rs.: 
Rs.175
Edition: 
2012