ഒരു പ്രവാസിയുടെ ഇതിഹാസം

Reserve: 
Reserved
In shelf: 
OUT
Title in English: 
Oru pravaasiyute ithihaasam
ISBN: 
978-81-240-1939-9
Serial No: 
1748
First published: 
2012
No of pages: 
320
Price in Rs.: 
Rs.195
Edition: 
2012