സ്വരഭേദങ്ങൾ

In shelf: 
OUT
മലയാളസിനിമയിലെ ശബ്ദവിസ്മയം ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ ജീവിതകഥ.
Title in English: 
Svarabhedangal
ISBN: 
978-81-264-3934-8
Serial No: 
1754
First published: 
2012
No of pages: 
208
Price in Rs.: 
Rs.175
Edition: 
2013