കന്യാകുമാരി മുതൽ കപിലവാസ്തു വരെ

In shelf: 
IN
Title in English: 
kanrakumari muthal kapilavasthu vare
ISBN: 
978-81-8368-763-8
Serial No: 
1758
First published: 
1963
No of pages: 
263
Price in Rs.: 
Rs.130
Translation: 
No
Edition: 
2008