ഒരു ദൈവപുത്രന്റെ ഒാർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ

In shelf: 
DAMAGE
Title in English: 
Oru dyvaputhrante oaarmmakkurippukal
Serial No: 
1776
First published: 
2008
No of pages: 
192
Price in Rs.: 
Rs.100
Translation: 
No
Edition: 
2008