കുടമണികൾ കിലുങ്ങിയ രാവിൽ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Kutamanikal kilungiya raavil
Serial No: 
1778
First published: 
2011
No of pages: 
71
Price in Rs.: 
Rs.55
Translation: 
No
Edition: 
2011