സമ്പത്തും അധികാരവും -തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ച

In shelf: 
IN
Title in English: 
Sampatthum adhikaaravum -thrushooril ninnulla oru kaazhcha
ISBN: 
978-81-226-0935-6
Serial No: 
1797
First published: 
2012
No of pages: 
362
Price in Rs.: 
Rs.270
Edition: 
2012