മത്രംകോട്ട് അശോകന്റെ കഥകൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Mathramkottu ashokante kathakal
Serial No: 
1802
First published: 
2014
No of pages: 
60
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2014