കഥയിൽ അല്പം കാവ്യം

In shelf: 
IN
Title in English: 
Kathayil alpam kaavyam
ISBN: 
978-81-8266-007-6
Serial No: 
1803
First published: 
2014
No of pages: 
112
Price in Rs.: 
Rs.100
Edition: 
2014