നെരൂദയുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Neroodayute ormmakkurippukal
ISBN: 
81-88582-79-4
Serial No: 
1814
First published: 
2005
No of pages: 
160
Price in Rs.: 
Rs.115
Edition: 
2005