അന്വേഷിച്ചു; കണ്ടെത്തിയില്ല

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Anveshicchu; kandetthiyilla
ISBN: 
978-81-300-1313-8
Serial No: 
1821
First published: 
2012
No of pages: 
224
Price in Rs.: 
Rs.160
Edition: 
2012