ഓഷ്വിറ്റ്സിലെ ചുവന്ന പോരാളി

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Oshvittsile chuvanna poraali
ISBN: 
978-81-8423-276-9
Serial No: 
1827
First published: 
2013
No of pages: 
184
Price in Rs.: 
Rs.160
Edition: 
2013