ചന്ദ്രികാ ടാക്കീസിന്റെ മതിലിന്നപ്പുറം

In shelf: 
IN
Title in English: 
Chandrikaa taakkeesinte mathilinnappuram
Serial No: 
1841
First published: 
2014
No of pages: 
79
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
2014