ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകളും തുടരേണ്ട പോരാട്ടങ്ങളും

In shelf: 
IN
Title in English: 
Itathupaksha nilapaatukalum thutarenda poraattangalum
Serial No: 
1902
First published: 
2014
No of pages: 
148
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2014