പശ്ചിമഘട്ടം : ഗാഡ്ഗിൽ - കസ്തൂരിരംഗൻ റിപ്പോർട്ടുകളും യാഥാർത്ഥ്യവും

In shelf: 
IN
Title in English: 
Pashchimaghattam : gaadgil - kasthooriramgan ripporttukalum yaathaarththyavum
ISBN: 
978-81-264-4942-2
Serial No: 
1911
First published: 
2013
No of pages: 
163
Price in Rs.: 
Rs.120
Edition: 
2014