കാലപ്രമാണം - മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിയുടെ ജീവിതകഥ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Kaalapramaanam - mattannoor shankarankuttiyute jeevithakatha
ISBN: 
978-81-264-5135-7
Serial No: 
1913
First published: 
2014
No of pages: 
140
Price in Rs.: 
Rs.120
Edition: 
2014