വേലി ചാടുന്ന പെൺകിനാവുകൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Veli chaatunna penkinaavukal
ISBN: 
978-81-264-4987-3
Serial No: 
1920
First published: 
2014
No of pages: 
246
Price in Rs.: 
Rs.175
Translation: 
Yes
Edition: 
2014