തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത്

In shelf: 
IN
Title in English: 
Thanicchirikkumpol ormmikkunnathu
ISBN: 
978-81-264-4972-9
Serial No: 
1922
First published: 
2006
No of pages: 
118
Price in Rs.: 
Rs.90
Edition: 
2014