യേശു ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Yeshu inthyayil jeevicchirunnu
ISBN: 
978-81-264-4986-6
Serial No: 
1923
First published: 
2014
No of pages: 
367
Price in Rs.: 
Rs.225
Translation: 
Yes
Edition: 
2014