ഗാന്ധി: ഒരു അർദ്ധ-നഗ്ന വായന

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Gaandhi: oru arddha-nagna vaayana
ISBN: 
978-81-264-4338-3
Serial No: 
1925
First published: 
2013
No of pages: 
151
Price in Rs.: 
Rs.95
Edition: 
2013