ഇന്ദുലേഖ

In shelf: 
OUT
1890-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പു് പ്രകാരം തിരുത്തിയതു്.
Title in English: 
indulekha
ISBN: 
81-713-0269-6
Serial No: 
1933
First published: 
1889
No of pages: 
296
Price in Rs.: 
Rs.150
Edition: 
2014