വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മറ്റു പ്രധാന കഥകളും

In shelf: 
IN
Title in English: 
Vellappokkatthilum mattu pradhaana kathakalum
ISBN: 
81-264-0558-9
Serial No: 
1938
First published: 
2003
No of pages: 
108
Price in Rs.: 
Rs.85
Edition: 
2014