ഏകാന്തതയുടെ നൂറു വർഷങ്ങൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
Ekaanthathayute nooru varshangal
ISBN: 
81-7130-077-4
Serial No: 
1940
First published: 
1984
No of pages: 
343
Price in Rs.: 
Rs.250
Translation: 
Yes
Edition: 
2014