എന്നെ ചുംബിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച സ്ത്രീയേ..

In shelf: 
IN
Title in English: 
enne chumbikkan padipicha sthreeye
ISBN: 
978-81-264-4062-7
Serial No: 
1967
First published: 
2013
No of pages: 
158
Price in Rs.: 
Rs.110
Edition: 
2013