ഒരു നൂറു മിനിക്കഥകൾ

In shelf: 
IN
Title in English: 
oru nooru minikkathakal
ISBN: 
81-7130-717-5
Serial No: 
1969
First published: 
1997
No of pages: 
240
Price in Rs.: 
Rs.160
Edition: 
2014