ഒരു മലയാളി ഹിജഡയുടെ ആത്മകഥ

In shelf: 
IN
Title in English: 
oru malayali hijadayute aatmakatha
ISBN: 
978-81-264-4901-9
Serial No: 
1982
First published: 
2006
No of pages: 
127
Price in Rs.: 
Rs.95
Edition: 
2013