മുല്ലപ്പൂനിറമുള്ള പകലുകൾ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
mullappoo niramulla pakalukal
ISBN: 
978-81-264-5080-0
Serial No: 
1984
First published: 
2014
No of pages: 
294
Price in Rs.: 
Rs.195
Edition: 
2014