ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ

In shelf: 
IN
Title in English: 
oru gramathinte hridayathiloote
ISBN: 
978-81-264-5142-5
Serial No: 
1988
First published: 
1992
No of pages: 
71
Price in Rs.: 
Rs.60
Edition: 
2014