ശലഭജീവിതം

In shelf: 
IN
വർത്തമാന ജീവിതത്തിലെ പൊള്ളുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണു് ഈ കഥകളിൽ കനലായി നീറുന്നതു്. ജാതിയുടെ സൂക്ഷ്മപ്രയോഗങ്ങളും ഭരണകൂടഭീകരതകളുമൊക്കെ ഈ കഥകളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു.
Title in English: 
salabhajeevitham
ISBN: 
938390334-1
Serial No: 
1996
First published: 
2014
No of pages: 
88
Price in Rs.: 
Rs.75
Edition: 
2014