രോഗം തരുന്ന വെളുത്ത ചോറ്

In shelf: 
OUT
Title in English: 
rogam tharunna velutha choru
ISBN: 
978-81-87612-20-9
Serial No: 
2013
First published: 
2011
No of pages: 
68
Price in Rs.: 
Rs.65
Edition: 
2014