ടോട്ടോ-ചാൻ ജനാലയ്ക്കരികിലെ വികൃതിക്കുട്ടി

In shelf: 
OUT
കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, വളർത്തുന്ന, പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പുസ്തകം. ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ പ്രതികൾ മലയാളത്തിൽ വില്ക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം.
Title in English: 
tottochan - janalakkarikile vikrithikkutti
ISBN: 
978-81-237-1822-4
Serial No: 
2016
First published: 
1997
No of pages: 
239
Price in Rs.: 
Rs.90
Translation: 
Yes
Edition: 
2015