ദൈവത്തിന്റെ തൊപ്പി

In shelf: 
IN
അതിജീവനത്തിന്റെ അരങ്ങാവിഷ്കാരമായ നാടകങ്ങൾ.
Title in English: 
daivathinte thoppi
ISBN: 
978-81-226-1255-4
Serial No: 
2019
First published: 
2015
No of pages: 
159
Price in Rs.: 
Rs.125
Edition: 
2015