നക്ഷത്രങ്ങൾ ചുവന്ന കാലം

In shelf: 
IN
Title in English: 
nakshathrangal chuvanna kaalam
ISBN: 
81-8423-323-X
Serial No: 
2028
First published: 
2014
No of pages: 
231
Price in Rs.: 
Rs.200
Edition: 
2014