റൂമി പറഞ്ഞ കഥകൾ

In shelf: 
OUT
Title in English: 
Roomi paranja kathakal
Serial No: 
203
First published: 
1998
No of pages: 
0
Price in Rs.: 
Rs.70
Edition: 
1998