മുകേഷ് കഥകൾ വീണ്ടും...

In shelf: 
OUT
Title in English: 
mukesh kathakal veentum...
ISBN: 
978-81-264=5289-7
Serial No: 
2045
First published: 
2015
No of pages: 
222
Price in Rs.: 
Rs.180
Edition: 
2015