നാർക്കോപോളിസ്

In shelf: 
OUT
കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരും റിക്ഷവലിക്കുന്നവരും കവികളും കൊള്ളസംഘങ്ങളിൽപെട്ടവരുമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ, നീണ്ടുകിടക്കുന്ന അധോലോകത്തിലേക്കുള്ള കാവ്യാത്മകവും അവിസ്മരണീയവുമായ യാത്രയൊരുക്കുന്നു ഈ നോവൽ.
Title in English: 
narcopolis
ISBN: 
978-81-226-1195-3
Serial No: 
2051
First published: 
2014
No of pages: 
256
Price in Rs.: 
Rs.200
Translation: 
Yes
Edition: 
2014